Vår strategi

Under 2012 har strategin reviderats av styrelse och ledning. Det har mynnat ut i en ny affärsplan för de närmaste tre åren. Planen är Cybercoms viktigaste verktyg för att möta det ökade kundbehovet och samtidigt öka effektiviteten för att nå de långsiktiga finansiella målen där lönsamhet är prioriterad framför tillväxt.

De viktigaste förändringarna i korthet:

  • Fokus på Norden
  • Gemensamt kunderbjudande
  • Fyra starka affärsdomäner
  • Breddning av kundbasen

Fokus på Norden

I strategin ingår en förändring av Cybercoms geografiska marknader. Fokus är nu mot hemmamarknaden Norden med Polen, Indien och Singapore som internationella kompetenscentra, som dels stödjer den nordiska affären och dels representerar egna specialistaffärer. Det joint venture som Cybercom har i Indien och som tidigare levererat till framförallt Sverige, levererar nu till hela Cybercom. I linje med den nya affärsstrategin, med bland annat optimering av den globala leveranskapaciteten och fokus på färre men starkare internationella enheter, har Cybercom under 2012 avvecklat verksamheten i Rumänien och sålt sin verksamhet i Kina.

Ett Cybercom med en gemensam säljorganisation och global leveranskapacitet har förutsättningarna att leverera fler helhetsåtaganden. Cybercom agerar nu ännu tydligare som ett enat bolag, med gemensam kultur och med gemensamma värderingar.

Gemensamt kunderbjudande

Den viktigaste förändringen är att bolaget lämnar en decentraliserad, fragmenterad verksamhet för att istället ha ett tydligt kunderbjudande med gemensam säljorganisation, gemensamma stödfunktioner och global leveranskapacitet.

Förändringen bidrar till att stärka Cybercoms position som leverantör av Connectivity på IT-tjänstemarknaden samtidigt som bolaget får ännu bättre möjligheter till att leverera kvalificerade helhetsåtaganden med så kallad blended delivery.

Fyra starka affärsdomäner

För att tydliggöra var i värdekedjan Cybercom kan tillföra värde och för att understödja den breddning av kundbasen som nu sker, där Cybercom levererar till verksamheter i ett brett spektrum av branscher, har Cybercoms erbjudande paketerats om.

Cybercoms tjänsteerbjudande delas in i fyra områden:

  • Connected Engineering
  • Connectivity Management
  • Digital Solutions
  • Secure Connectivity

Inom dessa fyra områden erbjuder Cybercom konsulttjänster, strategi och rådgivning, test och kvalitetssäkring, säkerhetslösningar, systemutveckling, systemintegration, systemförvaltning och hosting. Leveransen sker både med lokala resurser och med hjälp av global leveransförmåga.

Breddning av kundbasen

Cybercom har historiskt sett haft en hög exponering mot telekomsektorn. Cybercoms kompetensprofil med tyngdpunkt på telekom- och internetkompetens kan appliceras i alla branscher. Det sker nu en medveten breddning av kundbasen varigenom Cybercom minskar sin exponering mot telekomsektorn. Vidare har Cybercom haft en relativt liten del av varje enskild kunds affär, men ambitionen är att öka denna del hos strategiska kunder genom att sälja Cybercoms samlade erbjudande och leverera en högre andel projektbaserade uppdrag. Cybercom fokuserar på färre antal kunder än tidigare men affären hos varje kund ska vara större och mer lönsam.

Klicka här för att se illustrationen över vår strategiska förflyttning