VD-ord

Strategiskt vägval och genomförda åtgärder

Med en ny ledning tillsatt under 2012, har vi med kraft lagt om strategin i bolaget. Vi har styrt bolaget från en kostsam satsning på internationell tillväxt, till ett tydligt fokus på vår hemmamarknad och på att förbättra lönsamheten. Under året har vi renodlat verksamheten och definierat ett starkt erbjudande inom Connectivity. I linje med detta har vi genomfört flera viktiga framåtriktade och åtstramande åtgärder.

Integrerad verksamhet – fokuserat erbjudande

En del av Cybercoms nya strategi är att röra sig mot en mer integrerad verksamhet för att effektivisera internt och för att förtydliga externt och spetsa vårt erbjudande. Att vara en erkänd nischad spelare inom Connectivity gör oss starkare på en allt mer konkurrensutsatt marknad. Tydlighet är avgörande för vår utveckling framåt. Vi har därför stärkt säljledningen och enat vår försäljningsorganisation. Vi har samlat koncernens expertis med fokus på fyra affärsdomäner: Connected Engineering, Connectivity Management, Digital Solutions och Secure Connectivity.

Inom dessa områden har vi bärande expertis och vi ser en växande marknad. Med fler uppkopplade enheter, mobiler, maskiner och människor fortsätter efterfrågan på säkra tekniska lösningar att öka. År 2020 väntas antalet mobila enheter ha stigit till 50 miljarder. Den digitala resan är alltså fortfarande bara i sin linda. Människors beteenden förändras fort, affärer digitaliseras och förväntan på teknikens möjligheter blir allt högre. Detta är vår hemmaarena, denökade interaktionen mellan människor och organisationer, tjänster och system, i de nya behoven av samarbete, utbyten och mobilitet. I denna framtid är Cybercom rätt positionerat, här spelar vi en viktig roll. Med starka referenser från hela ekosystemet kring telekommunikationstjänster har Cybercom en unik position. Vår bakgrund och spets inom telekom gör att vi kan erbjuda värdefull kunskap till kunder inom andra segment, där våra tjänster nu ökar i efterfrågan.

Balanserad kundportfölj

I linje med vår strategi förflyttar vi nu vår affär mot en mer balanserad kundportfölj. Vi har en fantastisk kundlista och under året har vi fortsatt stärka vår position inom såväl offentlig sektor som tillverkande industri, där fordonsindustrin och energisektorn är allt viktigare kundbranscher. På sikt vill vi uppnå proportionell fördelning av vår affär mellan telekom, industri och offentlig sektor. Telekom har alltid varit, och kommer fortsättningsvis att vara, en viktig del i Cybercoms utveckling, men genom en bättre balans är jag övertygad om att vi får större utväxling av vår kompetens samtidigt som vi minskar vår riskexponering och beroende av en enskild sektor.

Höjd effektivitet och förbättrad finansiering

Under 2012 har vi även skapat en stabilare finansiell plattform för bolaget genom en bättre lämpad finansieringslösning och kapitaltillförsel genom en nyemission. Vi har samtidigt väsentligt minskat bolagets kostnadsstruktur, anpassat våra resurser och avvecklat verksamheter som varit olönsamma eller legat utanför vårt strategiska erbjudande.

Vi har avvecklat verksamheten i Rumänien, sålt verksamheten i Kina, minskat antalet kontor och tagit bort hierarkiska nivåer. Med runt 75 procent av vår affär i Sverige är det avgörande att den svenska verksamheten utvecklas positivt. Sverige är lokomotivet i vår koncern och den svenska organisationen har därför från 1 januari 2013 delats in i tre starka regioner, var och en i samma storlek som vår verksamhet i Finland och samtliga enheter representeras nu i koncernledningen. Framtiden tillhör bolag med korta beslutsvägar och en snabbfotad organisation. Det är än viktigare när förändringar genomförs.

Jag vill tacka för det starka stöd vi fått från kunder, medarbetare och ägare."

Ett bättre rustat Cybercom 2013

Jag är glad över att kunna konstatera att vår nya strategi rönt positivt gensvar både internt och externt. Jag vill tacka för det starka stöd vi fått från kunder, medarbetare och ägare. Under året har vi utökat våra affärer i de områden och med de kunder som vi ser som strategiskt viktiga för Cybercom.

Gång på gång har jag under året fått bevis på den unika kompetens och innovation som finns inom Cybercom.

Med stolthet har jag fått ta del av de framgångsrika lösningar som vi utvecklar åt våra kunder och det starka CSR-engagemang som våra medarbetare visar. Det är oerhört stimulerande att vara del av en sådan innovativ, passionerad och förtroendeskapande kraft. Det är grunden i våra värderingar, i vår mission – Boosting your performance in the connected world.

Jag är också tacksam för det stöd vi har i våra ägare som var med oss genom en nödvändig nyemission under hösten. 2012 har varit ett år med en otillfredsställande ekonomisk utveckling, men med hög förändringstakt internt för att skapa ett effektivare Cybercom med sikte på att leverera vårt lönsamhetsmål om 10 procent rörelsemarginal. Det är mot det målet vi styr och när vi uppnår en stabil lönsamhetsutveckling ska vi vända blicken mot ökad tillväxt. Förändringarna till följd av vårt strategiska vägval har varit nödvändiga. De har också medfört en värdeökning i form av en ökad omsättning per medarbetare i bolaget jämfört med året innan.

På kort sikt har vi att hantera den svaga konjunkturen som fortsätter att prägla även 2013. Med de förändringar vi genomfört i bolaget står Cybercom bättre rustat. Vi har goda förutsättningar att fokusera på att utveckla vår affär och genom detta kunna uppnå våra mål.

Niklas Flyborg
VD och koncernchef
Cybercom Group

 

Förändringarna till följd av vårt strategiska vägval har varit nödvändiga. De har också medfört en värdeökning i form av en ökad omsättning per medarbetare."